Ask Your Question

Revision history [back]

Thu gọn và tìm bậc của đơn thức,đa thức sau:

a)A= 3xy²(-x²y) b)B= -5x³y+3xy²